Characteristics of the civil-legal liability of the notary

Abstract

The article examines problematic aspects of civil liability for damage caused to a person as a result of illegal actions or negligence of a private notary. On the basis of a general idea about the institution of legal liability, the essence and features of the notary’s civil liability are defined. The specifics of the notary’s civil liability are determined, which consist not only in the application of appropriate coercive measures to him for an already committed offense, but also in his awareness of his liability for the illegal or negligent performance of his professional duties.

The grounds and conditions of civil liability for damage caused to a person as a result of illegal actions or negligence of a private notary are disclosed. The institution of civil liability of private notaries should be considered not only as a guarantee of their legal and conscientious performance of their duties, as a means of protecting the legitimate interests of the state, citizens and legal entities related to the provision of notary services, but also as a guarantee of ensuring the rights of the notaries themselves private notaries in the research relations. The need for further improvement of the legal regulation of relations regarding civil liability for damage caused to a person as a result of illegal actions or negligence of a private notary is substantiated. Especially those related to the grounds of the notary’s civil liability, determination of its scope, order and scope of compensation, etc.

References

[1] Pro notariat : zakon Ukrayiny u redaktsiyi10.10.2022 № 3425-XII // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text

[2] Pravyla profesiynoyi etyky notariusiv Ukrayiny zatverdzheno Nakazom Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 07.06.2021  № 2039/5 // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-21#n7

[3] Komarov V.V., Barankova V.V. Notariat: pidruchnyk. Kharkiv: Pravo, 2019. 416 s. S.84.

[4] Svyatetsʹka I. V. Deyaki pytannya yurydychnoyi vidpovidalʹnosti notariusa. Mala entsyklopediya notariusa: nauk.-prakt. zhurnal. 2013. № 2 (68). S. 56-59. S.56

[5] Barankova V.V. Sudovyy roz·hlyad div, pov’yazanykh z notarialʹnoyu diyalʹnistyu (chastyna druha) / MEH. №3. 2015 r. S.1 // URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SENMK/Barankova_94-107.pdf

[6] Bichkova S.S. Uchastʹ notariusa u tsyvilʹnomu protsesi Ukrayiny. Kryminalistychnyy visnyk. 2014. № 1 (21). S. 26-31. S.29.

[7] Profesiya notariusa u Kvebetsi: zbirnyk tekstiv / upor.: N. Musiyenko. Kyyiv: Zapovit, 2004. 364 s. S. 184.

[8] Tsyvilʹne pravo Ukrayiny: pidruchnyk: u 2 kn. / D.V.Bobrova, O.V.Dzera, A. S. Dov-hert [ta in.]; za red. O. V. Dzeri, N. S. Kuznyetsovoyi. K.: Yurynkom Inter, 1999. Knyha druha. S. 616.

[9] Chudik-Bilousova N. I. Tsyvilʹno-pravova vidpovidalʹnistʹ / N.1.Chudyk-Bilousova // Tsyvilʹne pravo Ukrayiny: navch. posib. / U.V. Bilousov, S.V. Lozinsʹka, S.D.Rusu [ta in.]; za red. R.O. Stefanchuka. K.: Naukova dumka; Pretsedent, 2004. S. 102.

[10] Vidshkoduvannya moralʹnoyi shkody: sudovo-praktyka, sudova praktyka / NAPr Ukrayiny, In-t pryvatnoho prava ta pidpryyemnytstva im. akad. F.H.Burchaka; za red. M.K.Halyantycha. K.: Yurinkom Inter, 2013. S. 66

[11] Yurydychna entsyklopediya: U 6 t. / Redkol.: U.S. Shemshuchenko (hol. redkol.) ta in. K.: Ukr. entsykl., 2004. T. 6. S. 441

[12] Tsyvilʹne pravo: pidruchnyk: u 2 t. / V.I.Borysova (ker. avt. kilʹk.), L.M.Baranova, T.I.Byehova ta in.; za red. V.I.Borysovoyi, I.V.Dyakuyu-Fatyeyevoyi, V.L.Yarotsʹkoho KH. : Pravo. 2011. T. 2. 816 s. S729.

[13] Barankova V.V PROTSESUALʹNI OSOBLYVOSTI SPRAV SHCHODO VIDSHKODUVANNYA SHKODY, ZAPODIYANOYI NOTARIUSAMY Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal № 4/2020 S.44 // URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/1/

[14] Pro praktyku roz·hlyadu sudamy tsyvilʹnykh sprav za pozovamy pro vidshkoduvannya shkody : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 27.03.1992r. № 6 // URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92/print1424183748164280.

[15] Spasibo-Fatyeyeva I.V. Naukovyy vysnovok shchodo pidstav ta umov vidpovidalʹnosti notariusa za Tsyvilʹnym kodeksom Ukrayiny ta st. 27 Zakonu Ukrayiny «Pro notariat» // URL: http://yurradnik.com.ua/vis_exp/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%BE/