GENERAL CHARACTERISTICS OF METHODS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF PRODUCTION AND CIRCULATION OF BABY FOOD

Abstract

This scientific article provides a general description of the methods of administrative and legal regulation in the field of production and circulation of baby food. It is proposed to understand the method of administrative and legal regulation in the field of production and circulation of baby food to be a set of various ways, methods and means of direct and purposeful influence of public administration bodies and their officials within their competence on administrative and legal relations arising in the process. production and circulation of baby food in order to guarantee the constitutional right of the child to life and health, providing children with safe and quality baby food, implementation of state policy in the field of production and circulation of baby food.

It is noted that the methods of administrative and legal regulation in the field of production and circulation of baby food can be divided by: 1) the nature of management decisions: administrative and economic; 2) the method of influence: a) those that oblige to perform certain actions; b) those that authorize to perform certain actions; c) those that encourage action; d) those that prohibit the commission of any action; 3) the nature of the activities of public administration: methods that have a service nature and methods that have a managerial nature

References

 1. Zhukov M.S. Formy ta metody administratyvno-pravovoho rehuliuvannia chy instrumenty diialnosti publichnoi administratsii: porivnialnyi analiz. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. № 2. 2020. S.215-218. URL: http://lsej.org.ua/2_2020/57.pdf
 2. Alforov S.M. Administratyvne pravo. Zahalna chastyna: navchalnyi posibnyk. K.: TsUL, 2011. 216 s.
 3. Honcharuk S.T. Osnovy administratyvnoho prava: navchalnyi posibnyk. K.: TOV «Vydavnychyi budynok «Avanpost-Prym», 2004. 200 s.
 4. Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs : pidruchnyk / Halunko V.V., Dikhtiievskyi P.V., Kuzmenko O.V., Stetsenko S.S. ta in. Kherson : OLDI-PLIuS, 2018. 446 s.
 5. Administratyvne pravo Ukrainy: Pidruchnyk/ [Iu.P.Bytiak, V.M.Harashchuk, O.V. Diachenko ta in.]; za red. Yu.P.Bytiaka. K.: Yurinkom Inter, 2004. 544 s.
 6. Alforov S.M. Administratyvne pravo. Zahalna chastyna: navchalnyi posibnyk. K.: TsUL, 2011. 216 s.
 7. Kozlov Yu.M. Admynystratyvnoe pravo. M.: Yuryst, 2003. 318 s.
 8. Admynystratyvnoe pravo: Uchebnyk dlia vuzov / Pod red. A.E. Luneva. M., 1970. 245 s.
 9. Atamanchuk H.V. Admynystratyvnoe pravo. Yzd.-vo RAHS, 2003. 392 s.
 10. Bandurka O.M. Upravlinnia v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy: Pidruchnyk. Kh.: Un-t vnutr. sprav, 1998. 477 c.
 11. Kozhura L.O. Publichne administruvannia prava osib z invalidnistiu na okhoronu zdorovia: dys. na zdob. nauk. stup. dokt. yuryd. nauk zi spetsialnosti 12.00.07 – administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo. Universytet mytnoi spravy ta finansiv, Dnipro, 2021. 367 s.
 12. Pro dytiache kharchuvannia: Zakon Ukrainy vid 14 veresnia 2006 roku № 142-V. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2006. №
 13. Dyrektyva Komisii 2006/141/IeS vid 22 hrudnia 2006 roku pro dytiachi sumishi ta molochni sumishi ta vnesennia zmin do Dyrektyvy 1999/21/EC Tekst, shcho stosuietsia YeEZ. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/141/oj
 14. Z pochatku roku v Ukraini vyluchyly ponad 2 tonny neiakisnykh produktiv dlia shkil. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3252048-z-pocatku-roku-v-ukraini-vilucili-ponad-2-tonni-neakisnih-produktiv-dla-skil.html