ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF UNITS OF THE NCB INTERPOL

Abstract

This scientific article considers the organizational structure of the Interpol NCB. It is noted that the organizational structure of the Interpol NCB consists of: departments, offices, divisions. The powers of departments, offices and divisions are defined. It is noted that the organization of the Interpol NCB is a set of departments, offices, divisions and sectors, as well as the required approved number of police officers and employees who ensure the tasks and functions of the Interpol NCB in the fight against international crime.

We propose to consider the organization of the NCB Interpol at three levels: 1. Organizational and structural; 2. Functional – the activities of specially selected highly qualified police officers and specialists who have special skills, knowledge and abilities used in the performance of tasks and functions of the Interpol NCB; 3. Service – a set of support staff whose task is to assist and assist in improving the productivity of managers, police and professionals

References

 1. Dodin Ye. Ye. Administratyvno-pravovyi status hromadskykh orhanizatsii v Ukraini: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa, 2002. 198 s.
 2. Lebid N. V. Administratyvno-pravovyi status derzhavnykh inspektsii v Ukraini: dys… kand. yuryd. nauk zi spets. 12.00.07 «administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo». Kharkiv, 2004. 210 s.
 3. Mandychev D. V. Administratyvno-pravovyi status Derzhavnoi sluzhby z likarskykh zasobiv Ukrainy: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk zi spets. 12.00.07 «administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo». Kherson, 2013. 200 s.
 4. Melnyk A. F., Obolenskyi O. Yu., Vasina A. Yu., Hordiienko L. Yu. Derzhavne upravlinnia: navch. posib. / za red. A. F. Melnyk. Kyiv, 2003. 343 s.
 5. Haponenko A. L., Saveleva M. V. Teoryia upravlenyia: uchebnyk y praktykum dlia akad. bakalavryata. 2-e yzd., pererab. y dop. M., 2015. 336 s. URL: http://stud.com.ua/31796/ menedzhment/teoriya_upravlinnya
 6. Pro Natsionalnu politsiiu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 2 lypnia 2015 roku № 580-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2015. № 40-41. St.379.
 7. Upravlinnia orhanamy Natsionalnoi politsii Ukrainy : pidruchnyk / za zah. red. d-ra yuryd. nauk, dots. V. V. Sokurenka ; [O. M. Bandurka, O. I. Bezpalova, O.V. Dzhafarova ta in. ; peredm. V. V. Sokurenka] ; MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv: Stylna typohrafiia, 2017. 580 s.
 8. Administratyvne pravo: pidruchnyk / Yu. P. Bytiak (ker. avt. kol.), V. M. Harashchuk, V. V. Bohutskyi ta in.; za zah. red. Yu. P. Bytiaka, V. M. Harashchuka, V. V. Zui. Kharkiv, 2010. 624 s.
 9. Plishkin V. M. Teoriia upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav: pidruchnyk / za red. Yu. F. Kravchenka. Kyiv, 1999. 212 s.
 10. Brus I.I. Orhanizatsiino-pravovi aspekty funktsionuvannia Natsionalnoho tsentralnoho biuro Interpolu v Ukraini. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2014. №6. S.189-192. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2014/52.pdf
 11. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Departament mizhnarodnoho spivrobitnytstva ta yevropeiskoi intehratsii Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 6 chervnia 2019 roku № 460 URL: http://zakon3.rada.gov.ua
 12. Paniotov Ye.K. Poniattia, osoblyvosti administratyvno-pravovoho statusu ta povnovazhen posadovoi osoby Natsionalnoho tsentralnoho biuro Interpolu Ukrainy. Jurnalul juridic național: teorie și practică. 2018. S. 47-51. URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/47-51_0.pdf